کتب درسی مورد استفاده جهت تدریس درس بیوشیمی بالینی ، ژنتیک بالینی  وتغذیه بالینی  منابع مورد استناد وزارت متبوع بوده که در کنار آنها از سایر کتب و سایتهای عملی معتبر نیز استفاده می شود.