دانشجویان

گروه بیوشیمی بالینی تاکنون 4 دوره کارشناسی ارشد را آموزش وفارغ التحصیل نموده (تعدادی ازآن هم اکنون در حال تحصیل در مقطع Ph.D هستند ). ودرحال حاضر دوره پنجم دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی درحال تحصیل دراین گروه می باشند.

 

 فرآیند  پاسخگویی به اعتراض دانشجویان به نمرات دروس مختلف

ارزیابی دانشجویان رشته های مختلف پزشکی و پیراپزشکی در مقاطع مختلف بصورت امتحانات میان ترم و پایان ترم انجام می گیرد.

پس از برگزاری امتحان و اعلام نمره دانشجویان، افراد معترض به نمره خود 48 ساعت فرصت دارند اعتراض خود را بصورت مکتوب به دفتر گروه (منشی گروه) تحویل دهند. استاد مربوطه مجددا برگه امتحان را بررسی و نظر نهایی خود را اعلام می دارد و سپس نمرات تایید نهایی می گردند. در مواردی که نیاز به اعلام نظر گروه در زمینه سطح نمرات دانشجویان و یا موارد خاص باشد گروه بیوشیمی بالینی قبل از اعلام نهایی نمرات جلسه ای تشکیل داده و براساس رای اعضا تصمیم گیری بعمل می آید.