گروه آموزشی مهندسی پزشکی


مدیرگروه : دکتر محمود امیری

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی یا تخصصی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

 پست الکترونیکی
رزومه دکتر دهلقی

دکتر وهاب دهلقی

 

مهندسی پزشکی

دانشیار

دکتری ph.D

v_dehlaghi@ kums.ac.ir 

دکتر محمود امیری

 

مهندسی پزشکی

دانشیار

دکتری ph.D

 
دکتر سیاه منصوری cv 98.pdf
دکتر میثم سیاه منصوری  مهندسی پزشکی  استادیار  دکتری ph.D  Meysam_phd_tums_89@ yahoo.com
   مهندس حمید شرینی مهندسی پزشکی-رباتیک پزشکی 
استادیار
دکتری ph.D  hamidsharini@gmail.com