گروه آموزشی مهندسی پزشکی
مدیرگروه : دکتر محمود امیری

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی یا تخصصی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

 پست الکترونیکی
رزومه دکتر دهلقی

دکتر وهاب دهلقی

 

مهندسی پزشکی

دانشیار

دکتری ph.D

v_dehlaghi@ kums.ac.ir 

دکتر محمود امیری

 

مهندسی پزشکی

دانشیار

دکتری ph.D

رزومه دکتر سیاه منصوری

دکتر میثم سیاه منصوری

مهندسی پزشکی

استادیار

دکتری ph.D


meysam.smansoory@kums.ac.ir


Meysam_phd_tums_89@ yahoo.com

   مهندس حمید شرینی مهندسی پزشکی-رباتیک پزشکی 
استادیار
دکتری ph.D  hamidsharini@gmail.com