-         گروه مهندسی پزشکی

-      Biomedical engineering group

-         پیام مدیر گروه:

-         گروه مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه یک گروه آموزشی  نسبتاً جوان است که می تواند در سایه همدلی و تلاش به موفقیت های قابل توجهی دست یابد. تا زمان نگارش این پیام، کارنامه علمی گروه در حوزه  مختلف ، اعم از مقالات منتشر شده، کتب ترجمه شده و تالیفی ، اختراع ثبت شده، برگزیده شدن در جشنواره های معتبر علمی و سایر فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی گروه، حاکی از این است که این رشته نوپا در این دانشگاه پیشرفت زیادی  از خود نشان داده است.

-         معرفی گروه:

·        گروه مهندسی پزشکی،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1389 با پذیرش 2  دانشجو شروع به کار کرد. تعداد اعضای هیئت علمی گروه 4 نفر میباشد. که دو نفر به صورت عضو هیئت علمی تمام وقت،یک نفر هیئت علمی ضریب K و یک نفر بورسیه میباشد. در حال حاضر ؟؟؟ دانشجو فارغ التحصیل و ؟؟؟ دانشجو در حال تحصیل هستند. این گروه اهداف ذیل را دنبال میکند:

ü      تربیتنیرویمتخصصمهندسیپزشکیازطریقآموزشفعالواستفادهبهینهازفنآوریهایپزشکی

ü      همکاری با مراکزآموزشی،درمانی وتحقیقاتی،به منظورافزایشبهرهوریدرارتقای کیفیخدمات ارایه شده به بیماران

ü      ارتقای کیفیت آموزشی به تمامی دانشجویان

ü      راه اندازی دوره دکتری تخصصی (PhD) مهندسی پزشکی

ü      راه اندازی سایر رشته های مهندسی پزشکی

ü      گسترش فضای فیزیکی و افزایش اعضای هیات علمی گروه

ü      راه اندازی زمینه های تحقیقاتی جدید و نیز کاربردی و کلینیکی در گروه