برنامه هفتگی اساتید گروه مهندسی پزشکی 

 

 

کوریکولوم های آموزشی


  طرح درس گروه آموزشی مهندسی پزشکی

 نام و نام خانوادگی            

طرح درس1         

طرح درس 2 طرح درس3 طرح درس 4
دکتر وهاب دهلقی

 


 

 

دکترمصطفی

تقی پور 
 

 دکتر محمود امیری طرح درس شبکه عصبی98.دکتر امیری Bio instrument tarhe dars  98.pdf.دکتر امیری    

 دکتر میثم

سیاه منصوری

 مباحث ویژه مباحث ویژه سیستمها و روشهای تصویر برداری پزشکی سیستمها و روشهای تصویر برداری پزشکی