مرکز تحقیقات باروری و ناباروری

 

رئیس مرکز : دکتر مظفر خزاعی

cv

 

نام و نام خانوادگی

 

رشته تحصیلی یا

تخصصی

 

مرتبه علمی

 

آخرین مدرک

تحصیلی

 

 پست الکترونیکی

Mozafar Khazaei.cv.pdf

دکترمظفر خزاعی

علوم تشریحی

 (فلوشیپ کشت سلول)

استاد

دکتری ph.D

mkhazaei@kums.ac.ir