مرکز تحقیقات باروری و ناباروری

رئیس مرکز : دکتر مظفر خزاعی

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی یا تخصصی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی

دکتر مظفر خزاعی

علوم تشریحی

(فلوشیپ کشت سلول)

استاد دکتری ph.D