زیرشاخه ها واحدها

گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه علاوه بر ارائه دروس عمومی معارف اسلامی دارای کتابخانه اختصاصی ومرکز مطالعات وپژوهش های اسلامی در طب واخلاق پزشکی می باشد در این واحد منابع وماءخذ پژوهشی در اختیار اساتید ودانشجویان جهت تحقیق وبررسی علمی موضوعات مرتبط با اعتقادات اسلامی ورشتــــه های تخصصی قرار می گیرد.