گروه آموزشی معارف اسلامی
مدیرگروه :
دکتر محمد کرمی

 

cv

 

نام و نام خانوادگی

 

رشته تحصیلی یا

تخصصی

 

مرتبه

علمی

 

آخرین مدرک

تحصیلی

 

پست الکترونیکی

 

 

آقای حسین زرین فام

 

 

 فرهنگ و معارف

اسلامی

 

مربی

 

فوق لیسانس

h_zarinfam@kums.ac.ir 

 

 

دکتر مهوش کهریزی

 

 

فلسفه و حکمت

 

استادیار

 

دکتری Ph.D

m_kahrizi@kums.ac.ir 

98cv -  بهروز اسدی.pdf 

 

آقای بهروز اسدی

 

 

فلسفه و دین

 

مربی

 

فوق لیسانس

              b_asadi@kums.ac.ir
رزومه مسعود صادقی 98.pdf

 

دکتر مسعود صادقی

 

 

فلسفه

 

استادیار

 

دکتری Ph.D

masoud.sadeghi@kums.ac.ir

رزومه دکتر محمد کرمی 98.pdf

 

دکتر محمد کرمی

 

 

فلسفه و کلام

اسلامی

 

استادیار

دکتری Ph.D

              Karami772772@gmail.com

دکترشکربیگیcv 98.pdf

 

دکتر نرگس شکربیگی

 

 علوم قرآن و

حدیث

 

 استادیار

 دکتری Ph.D

 narges.shekarbeygi@kums.ac.ir


شهریار کبودی

کارشناس کتابخانه معارف اسلامی

فرزانه  ملکی

متصدی امور دفتری گروه معارف اسلامی