گروه آموزشی معارف اسلامی
مدیرگروه :
دکتر محمد کرمی

cv

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی یا تخصصی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی

 

آقای حسین زرین فام

 

 فرهنگ و معارف اسلامی

 

مربی

 

فوق لیسانس

h_zarinfam@kums.ac.ir 

 

دکتر مهوش کهریزی

 

 

فلسفه و حکمت

 

استادیار

 

دکتری Ph.D

m_kahrizi@kums.ac.ir 

98cv -  بهروز اسدی.pdf 

آقای بهروز اسدی

 

 

فلسفه و دین

 

مربی

 

فوق لیسانس

              b_asadi@kums.ac.ir
رزومه مسعود صادقی 98.pdf

دکتر مسعود صادقی

 

 

فلسفه

 

استادیار

 

دکتری Ph.D

masoud.sadeghi@kums.ac.ir

رزومه دکتر محمد کرمی 98.pdf

دکتر محمد کرمی

 

 

فلسفه و کلام اسلامی

 

استادیار

دکتری Ph.D

              Karami772772@gmail.com

دکترشکربیگیcv 98.pdf

دکتر نرگس شکربیگی

 علوم قرآن و حدیث

 استادیار

 دکتری Ph.D

 narges.shekarbeygi@kums.ac.ir

 

شهریار کبودی

کارشناس کتابخانه معارف اسلامی

فرزانه  ملکی

متصدی امور دفتری گروه معارف اسلامی