اطلاعات عمومی: 

گروه معارف اسلامی تحت نظارت معاونت امور اساتید ودروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها تشکیل گردیده است که در دانشگاههای علوم پزشکی این گروه زیر مجموعه معاونت آموزشی دانشگاه ومستقر در دانشکده پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی در نظر گرفته شده است. این گروه متولی ارائه 14 واحد درسی عمومی برای مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی می باشد که دانشجویان در طول دوره تحصیلی خود بر اساس برنامه ریزی از سوی آموزش با هماهنگی گروه معارف اسلامی ملزم به گذراندن این دروس می باشند.