دانشجویان

کلیه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی – کاردانی- کارشناسی – ودکتری در دانشکده های پزشکی – داروسازی –پیراپزشکی- پرستاری مامایی- بهداشت ودوره های شبانه