دانشجویان گروه بیوتکنولوژی پزشکی

 

آقای رضا امراِیی

آقای جعفر شریفی

آقای محمدرضا خیره گش

آقای بهرام عبدالوند

آقای حمید عابدینلو

خانم راضیه منصوری مهمان

آقای یاسر دلبری

آقای محمد عبدالصمدی

آقای عباس نوابی

 

 134438_orig.jpg