کرمانشاه ـ  تاق بستان ـ  دانشکده پزشکی  گروه آموزشی فیزیک پزشکی

4265603 -0831    Tel: