همانطور که ذکر شد خدمات کامپیوتری و سمعی بصری و نیز خدمات درمانی در بخش رادیوتراپی و تجهیزات پزشکی و حفاظت پرتویی کلیه مراکز بهداشتی درمانی استان  ( بیمارستان ها ) توسط اعضا، این گروه انجام و اجرا شده و می شود ( جزئیات اطلاعات این خدمات بعداً به سایت اضافه می شود )