گروه آموزشی فیزیک پزشکی

 

مدیرگروه : دکتر کریم خوش گرد

cv

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی یا تخصصی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی

cv Dr. Abbas Haghparast 98.pdf

دکتر عباس حق پرست

فیزیک پزشکی

دانشیار

دکتری ph.D

 

a.haghparast@kums.ir

cv Dr. Karim Khoshgard98.pdf

دکتر کریم خوش گرد

فیزیک پزشکی

دانشیار

دکتری ph.D

 

k.khoshgard@kums.ir

Nima Rostampour_CV98.pdf

دکتر نیما رستم پور

فیزیک پزشکی

استادیار

دکتری ph.D

nima.rostampour@kums.ac.ir

cv Dr. Tinoosh Almasi 98.pdf

دکتر تینوش الماسی

فیزیک پزشکی

استادیار

دکتری ph.D

 

talmasi@yahoo.com