اعضای هیئت علمی و کارکنان

گروه آموزشی فیزیک پزشکی

مدیرگروه : دکتر کریم خوش گرد

cv

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی یا تخصصی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی

cv Dr. Abbas Haghparast 98.pdf 

دکتر عباس حق پرست

فیزیک پزشکی

دانشیار

دکتری ph.D

a.haghparast@kums.ir

cv Dr. Karim Khoshgard98.pdf 

دکتر کریم خوش گرد

فیزیک پزشکی

دانشیار

دکتری ph.D

           

k.khoshgard@kums.ir

Nima Rostampour_CV98.pdf

دکتر نیما رستم پور

فیزیک پزشکی

استادیار

دکتری ph.D

 

           

nima.rostampour@kums.ac.ir

 

 

 
cv Dr. Tinoosh Almasi 98.pdf
 دکتر تینوش الماسی  فیزیک پزشکی  استادیار  دکتریph.D  talmasi@yahoo.com