برنامه های آموزشی

طرح درس گروه آموزشی فیزیک پزشکی


 نام و نام خانوادگی            

طرح درس1         

طرح درس 2 طرح درس3 طرح درس 4
 دکترکریم خوشگرد
طرح درس فیزیک عمومی- کارشناسی علوم صنایع غذایی- دکتر خوشگرد.pdf

 

- دکتر خوشگردطرح درس فیزیک داروسازی- دکتری داروسازی.pdf
طرح درس فیزیک پرتوشناسی تشخیصی-ارشد فیزیک پزشکی-دکتر خوشگرد.pdf
     
طرح درس فیزیک اتمی و هسته ای-ارشد فیزیک پزشکی- دکتر خوشگرد.pdf
- دکتر خوشگرد.طرح درس فیزیک پزشکی هسته ای-ارشد فیزیک پزشکی.pdf
دکتر عباس حق پرست

 طرح درس فیزیک رادیوتراپی (2)- دکتر حق پرست.pdf

طرح درس اصول آشکارسازی و دزیمتری پرتوها- دکتر حق پرست.pdf  

 

دکتر نیما

رستم پور 

لیزر ارشد فیزیک پزشکی- دکتر نیما رستم پور.pdf

 

 

ریاضیات ارشد فیزیک پزشکی- دکتر نیما رستم پور.pdf

فیزیک اختصاصی 1 بهداشت حرفه ای- دکتر نیما رستم پور.pdf

 

-دکتر نیما رستم پورفیزیک عمومی بهداشت محیط.pdf

 فیزیک عمومی بهداشت محیط

 

       

   

 

 برنامه هفتگی اساتید گروه فیزیک پزشکی

 


 

 

همانطور که مطرح شد تاکنون گروه در طول هر ترم عهده دار کلیه دروس فیزیک ، فیزیک پزشکی ،  بیوفیزیک ، فیزیک رادیولوژی ، فیزیک پرتوها ، فیزیک پزشکی هسته ای ، (رادیوایزوتوپها) رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر اشعه ، بهداشت پرتو و حفاظت ، اصول تعمیرات ، دستگاههای پزشکی دزیمتری پرتوها فیزیک داروسازی و نیز آزمایشگاههای مربوطه می باشد . علاوه بر دروس فوق : دروس زبان تخصصی پزشکی و سایر رشته و نیز دروس کامپیوتر دوره های کارشناسی ارشد توسط مدرسین این گروه تدریس و ارائه می شود

- در هر ترم بطور میانگین بین 30 الی 50  واحد از دروس فوق ارائه می شود که جزئیات مربوط به دروس و مدرس و برنامه آموزشی هفتگی بصورت مدون در تابلواعلانات نصب و نیز به معاونت آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی ارسال می شود .

( در آینده برنامه آموزشی ـ درس هفتگی اعضاء محترم هیئت علمی به سایت اضافه می شود )