درمورد درس فیزیک پزشکی منابع مورد استفاده بر طبق لیست کتب معرفی شده از طرف شورای علوم پایه پزشکی و هیئت ممتحنه و ارزشیابی فیزیک پزشکی ، به اطلاع دانشجویان رسانیده می شود .

 

کتاب فیزیک پزشکی         دکتر تکاور

کتاب فیزیک پزشکی         هیئت مولفین

کتاب  فیزیک پزشکی        دکتر محمد علی بهروز

کتاب فیزیک پزشکی         کامرون

 

سایر مآخذ و سایت هایی که از طرف مدرسین محترم به دانشجویان معرفی می شوند.

درمورد دوره تکمیلی کارشناس ارشد لیست منابع بعداً ارائه داده می شود