از بدو بازگشایی دانشگاهها بعد از انقلاب تاکنون گروه فیزیک پزشکی تدریس دروس فیزیک پزشکی و سایر دروس وابسته دیگر دانشکده ها را بعهده داشته است و با دانشجویان پزشکی و پیراپزشكی ، پرستاری ـ مامایی و شبانه و بهداشت و داروسازی برنامه آموزشی و تدریس داشته است .

با تائید دوره تحصیلات تکمیلی گروه که اخیراً به تصویب هیئت ممتحنه و ارزشیابی فیزیک پزشکی رسیده است مقرر شده که به امید خداوند اولین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی پس از پذیرش جهت تحصیلات تکمیلی به گروه معرفی شوند