مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی

 

مدیرگروه دکتر کامران منصوری

 

 

CV

 

نام و نام خانوادگی

 

رشته تحصیلی یا

تخصصی

 

مرتبه علمی

 

آخرین مدرک

تحصیلی

 

پست الکترونیکی

دکتر منصوری CV.pdf

 

 دکتر کامران منصوری

 

 

 

پزشکی مولکولی

 

استادیار

 

دکتری Ph.D

 

kmansouri@kums.ir

 

 

 دکتر هوشنگ نعمتی

 پزشکی مولکولی  استادیار  دکتری Ph.D  hnemati@kums.ac.ir

 

 

 محمد رسول خزاعی  علوم زیست پزشکی  استادیار  دکتری Ph.D mrkhazaei@kums.ac.ir 
دکتر رضازاده CV (2).pdf

 

دکتر داود رضازاده

 

پزشکی مولکولی

 

استادیار

 

دکتری Ph.D

                         Dr-Rezazadeh@kums.ac.ir