مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی

مدیرگروه دکتر کامران منصوری

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی یا تخصصی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی

دکتر منصوری CV.pdf

 دکتر کامران منصوری

 

 

پزشکی مولکولی

استادیار

دکتری Ph.D

kmansouri@kums.ir

دکتر رضازاده CV (2).pdf

دکتر داود رضازاده

پزشکی مولکولی

استادیار

دکتری Ph.D

                         Dr-Rezazadeh@kums.ac.ir

 

 

دکتر هوشنگ نعمتی

پزشکی مولکولی استادیار دکتری Ph.D hnemati@kums.ac.ir