گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی با اعضای هیئت علمی، کارشناسان و تمام امکانات خود در سه گرایش به ارائه خدمت مشغول است.

 اول آموزش: این گروه به کلیه رشته هـای تمام دانشکده های دانشگاه علوم پزشکـی، خدمات آموزشی تئوری و عملـی را ارائـه می دهد.

دوم پژوهش: در این گروه طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی در بحث های اپیدمیولوژی، سرواپیدمیولوژی و تشخیص سلولی و مولکولی در بخش انگل شناسی و تحقیق در زمینه درماتوفیتوزیس، داروهای ضد قارچی و بیماری های قارچی فرصت طلب در بخش قارچ شناسی پزشکی انجام می شود.

سوم خدمات تشخیص طبی: این گروه از بدو وجود به خدمات تشخیصی بیماری های مختلف درخدمت مردم بوده و خواهد بود .

 

دکتر علی میکائیلی

مدیر گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی