تماس با ما

گروه فیزیولوژی – دانشکده پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

تلفن دانشکده پزشکی  21-34274618 - 083

شماره داخلی مدیر گروه 259

 

ایمیل مسئول واحد

 

dshakebaei@Kums.ac.ir