اطلاعات عمومی

این گروه کار خود را در سال 1372 آغاز نموده و آموزش دروس فیزیولوژی را به عنوان درس بنیادی علم پزشکی به دانشجویان پزشکی ، داروسازی ، دندانپزشکی ، پرستاری و مامایی ، پیراپزشکی و سایر رشته های علوم پزشکی عهده دار بوده است. همچنین این گروه در جهت تولید علم و گسترش مرزهای دانش پروژهای تحقیقاتی در زمینه های مختلف از جمله فیزیولوژی اعصاب ، قلب و عروق، کلیه و غدد درون ریز را اجرا می کند.

در جهت آموزش عملی فیزیولوژی این گروه از آزمایشگاه فیزیولوژی با مساحت تقریبی 400 متر مربع در دانشکده پزشکی استفاده می کند . در حال حاضر آزمایشگاه فیزیولوژی دارای امکانات قابل قبولی در ارائه آزمایشات اندازه گیری فشار خون، اسپیرومتری، الکتروکاردیوگرافی، آزمایشات هماتولوژی و بررسی رفلکس های عصبی در انسان و آزمایشات بر روی فیزیولوژی عضله مخطط و قلب در مدل حیوانی می باشد.