اعضای هیات علمی

زمینه های تحقیقاتی

 

دکتر علی پورمتعبد

فیزیولوژی رفتار و اعصاب با استفاده از بساط ماز آبی موریس ، Shuttle box,cpp و دستگاه استریوتاکس ، بررسی اثرات رفتاری کیندلینگ ناشی از پنتلین تترازول ، بررسی اثردیابت و انسولین در فرآیند یادگیری و حافظه ، بررسیهای الکتروفیزیولوژیک درمدلهای مختلف حیوانی

دکتر داریوش شکیبایی

بررسی  عملکرد قلب ایزوله حیوانات آزمایشگاهی در شرایط مختلف فیزیولوژیک و پاتولوژیک از جمله عوامل موثر بر هیپرتروفی قلبی و آسیب ناشی از ایسکمی     وری پرفیوژن

دکتر هوشنگ نجفی

فیزیولوژی کلیه ، بررسی عملکرد کلیوی و کبدی در شرایط نرمال و پاتولوژیک از جمله انواع نارسایی های ایسکمیک و توکسیک .

 

دکتر فرشاد مرادپور

فیزیولوژی رفتار و اعصاب با استفاده از بساط ماز آبی موریس ، Shuttle box,cpp و دستگاه استریوتاکس ، بررسی اثر هورمون جنسی در روند یادگیری و حافظه ، بررسی مکانیسم های مرتبط با وابستگی به نیکوتین  بررسیهای الکتروفیزیولوژیک درمدلهای مختلف حیوانی

دکتر علی اشرف گودینی

اندوکرینولوژی جداسازی جرایر لانگرهانس و بررسی تولید و ترشح هورمونهای پانکراس درون ریز در شرایط مختلف فیزیوپاتولوژیک ، بررسی عملکرد قلب جدا شده در شرایط فیزیوپاتولوژیک و بررسی اثر تغییرات هورونی بر آن

دکتر ارشاد ندایی

فیزیولوژی رفتار و اعصاب با استفاده از بساط ماز آبی موریس ، Shuttle box,cpp و دستگاه استریوتاکس ، بررسی اثرات رفتاری کیندلینگ ناشی از پنتلین تترازول، بررسی اثردیابت و انسولین در فرآیند یادگیری و حافظه بررسی های الکتروفیزیولوژیک درمدلهای مختلف حیوانی

دکتر مریم محمدیان

بررسی اثر مداخلات درمانی مختلف بر متغییرهای تنفسی با استفاده از مدل حیوانی آسم و آلرژی در شرایط مختلف پاتولوژیک