دانشجویان

دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیولوژی مشغول تحصیل در گروه

1- ملاحت ولی زاده

2- راضیه نقی زاده

3- فرشید آسیان

4- محمد امین رضایی