گروه آموزشی اخلاق و آداب پزشکی

مدیرگروه: دکتر بابک ایزدی

معاون آموزشی گروه: دکتر محمد رسول خزاعی

cv

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

پست الکترونیکی
 

دکتر بابک ایزدی

دانشیار

 b.izadi@kums.ac.ir
 

دکتر علی سروش

دانشیار

 ali.soroush@kums.ac.ir
 

دکتر علیرضا جانبخش

استاد

 ajanbakhsh@kums.ac.ir
cvدکتر سید زاده.pdf 

دکتر سیدابوالحسن سیدزاده

استاد

 sa_seyedzadeh@kums.ac.ir
 
cvدکتر جلال شاکری.pdf

 دکتر جلال شاکری

استاد

 jshakeri@kums.ac.ir
 

دکتر علی الماسی

استاد

 aalmasi@kums.ac.ir
 

دکتر امیرجلالی

استادیار

 a_jalali@kums.ac.ir
 

دکتر محمدحسین فرزایی

استادیار

 mh_farzaei@kums.ac.ir
 
cvدکتر پرویزی فرد.

دکتر علی اکبر پرویزی فرد

استادیار

 aa.parvizif@kums.ac.ir
 

دکتر علی اکبر فروغی

استادیار

 aliakbar.foroughi@kums.ac.ir