گروه آموزشی طب ایرانی

مدیرگروه دکتر محمدحسین  فرزایی

 

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی یا تخصصی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی

دکترمحمدرضا مروتی

طب ایرانی

استادیار

دکتری Ph.D

 

دکتر محمدحسین فرزایی 

 طب ایرانی  استادیار  دکتری Ph.D  mh_farzaei@kums.ac.ir
   دکتر زهرا جعفری  طب ایرانی استادیار  دکتری Ph.D