زیرشاخه ها واحدها

Ãزیرشاخه ها و واحدها

 

1-اتاق عمل  :

Ãطالقانی

Ãامام خمینی(ره)

Ãامام رضا(ع)

Ãمعتضدی

 

2-بخش های مراقبت ویژه :

Ãطالقانی

Ãفارابی

Ãامام خمینی(ره)

Ãامام رضا(ع)

 

3-کلینیک های درد

Ãبیمارستان امام رضا(ع)

Ãبیمارستان فارابی

 

 

4-درمانگاههای بیهوشی :

à امام رضا(ع)

Ãامام خمینی(ره)

Ãمعتضدی(ره)