امتحانات و نتایج

-دو امتحان کتبی دوره ای درسال تحصیلی

-یک امتحان OSCE در هر سال تحصیلی

-درپایان دوره های یکماهه ارزیابی بوسیله آزمون DOPS انجام می شود