تسهیلات و خدمات

-امکانات رفاهی

 

پاویون دستیاران خانم

پاویون دستیاران آقا

تعداد اتاق های اختصاصی رشته موردنظر

 

 

تعداد متوسط تخت های موجود در هر اتاق

 

 

خط تلفن مجز ا برای هر اتاق

دارد R   ندارد o

دارد R   ندارد o

نمازخانه

دارد R   ندارد o

دارد R   ندارد o

اتاق مطالعه

دارد £   نداردR

دارد £   ندارد R

اتاق ناهار خوری

دارد R   ندارد o

دارد R   ندارد o

سروغذا در پاویون

بلیR   خیر£

بلیR   خیر£

آشپزخانه

دارد  o  ندارد R

دارد  o  ندارد R

حمام

دارد R   ندارد o

دارد R   ندارد o

دستشویی

دارد R   ندارد o

دارد R   ندارد o

 

 

-امکانات کمک آموزشی

 

الف-سالن اجتماعات

دارد ¾       ندارد £

ب-بخش سمعی وبصری بیمارستان

تعداد :               1

دستگاه اسلاید

دارد ¾       ندارد £

دستگاه اورهد

دارد ¾       ندارد £

دستگاه اپک

دارد ¾       ندارد £

دستگاه ویدیو

دارد ¾       ندارد £

تلویزیون

دارد ¾       ندارد £

امکانات تهیه عکس

دارد ¾       ندارد £

امکانات تهیه اسلاید

دارد ¾       ندارد £

مجموعه CD آموزشی

دارد ¾       ندارد £

پ-زیراکس (اختصاصی برای استفاده آموزشی)

دارد ¾       ندارد £

ت- امکانات رایانه ای

دارد ¾       ندارد £

ث-امکانات رایانه ای بادسترسی به شبکه های اطلاع رسانی

دارد ¾       ندارد £

ج-بایگانی کدبندی شده (بیمارستان)

دارد   ¢     ندارد £

چ-بایگانی کامپیوتری

دارد ¾       ندارد £

 

-کتابخانه

 

الف – ساعت کار: از 5/7 صبح تا 8 شب

قسمت مرجع      : بانک های اطلاعاتی دارد

قسمت مطالعه     :  دارد

ب – کتابهای مرجع امتحانات دانشنامه تخصصی ( اختصاصی شود)

 

نام کتاب

مولف

چاپ مورد نظر

تعداد

آخرین سال انتشارنمونه موجود

Anesthesia

Miller

2000

دوسری

2005

Anesthesia and co-Existing

Stoelting

1993

سه سری

2005

 

پ ) سایر کتابهای مرجع موجود در زمینه های تخصصی  بیهوشی با ذکر آخرین سال انتشار:

 

 

نام کتاب

مولف

سال انتشار

تعداد

Anesthesia/R.D Miller/ 5th

/Churchill Livingstone

2005

 

Anesthesia and Co-Existing Disease 

Robert K .stoelting et at

2008

 

Text book of Critical Care /Fink

 

2005

 

The Pain clinic Manual

Stephen –E.Abram /2nd edition

 

 

 

 

 

 

 

-مجله های مرجع امتحانات دانشنامه تخصصی

 

 

نام مجله

از شماره سال ماه

تاشماره سال ماه

Anesthesia and Analgesia(Eng)/(R.A)مقالات مروری

1996

2006

British  Journal  of Anesthesin/(R.A)مقالات مروری

1996

 

کل مقالات 1387-1386 مجله علمی پژوهشی ارگان انجمن انستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران

 

 

 

 

ث ) سایر مجله های موجود در زمینه بیهوشی

 

نام مجله

از شماره سال ماه

تا شماره سال ماه

BJA (British Journal  Anesthesia)