اطلاعات عمومی

  

 اطلاعات عمومی

نام گروه آموزشی:                               بیهوشی           

à مدیرگروه آموزشی :                        دکترخسرو فرهادی

Ãرئیس بخش :                            دکترناصر یگانه

Ãمعاون آموزشی گروه :                  دکترعلی کرباسفروشان

Ãمدیرامور دستیاری :                        دکترعلی کرباسفروشان

Ãمسئول کمیته امتحانات گروه:                دکترخسرو فرهادی

à مسئول ارزیابی درون گروهی:           دکتر میترا یاری

Ãدستیاران گروه : 17 نفر

   

 کلیه بیمارستانهای  آموزشی درمانی شهرستان کرمانشاه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شامل:

1-  بیمارستان امام رضا(ع)

2-  بیمارستان طالقانی

3-  بیمارستان امام خمینی(ره)

4-  بیمارستان معتضدی

5-  بیمارستان امام علی (ع)

6-  بیمارستان محمد کرمانشاهی

  

Ãاسامی پزشکان:

ردیف

نام ونام خانوادگی

رتبه انشگاهی

وضعیت استخدامی

تخصص

فوق تخصص/ گرایش

فلوشیپ

سال اخذ دانشنامه تخصصی

محل اخذ دانشنامه تخصصی

مدت زمان عضویت درهیئت علمی

1

دکترمجتبی نیازی

استادیار

استخدام

بیهوشی

-

-

1367

دانشگاه تبریز

20سال

2

دکترناصرهمتی

استادیار

رسمی

بیهوشی

-

-

1368

ایران

19سال

3

دکترناصریگانه

استادیار

استخدام

بیهوشی

-

-

1373

دانشگاه کرمانشاه

14 سال

4

دکتربهمن روشنی

استادیار

استخدام

بیهوشی

-

-

1376

کرمانشاه

11سال

5

دکترغلامرضامحسنی

استادیار

استخدام

بیهوشی

-

-

1376

کرمانشاه

11سال

6

دکترخسروفرهادی

استادیار

پیمانی

بیهوشی

-

-

1377

کرمانشاه

9سال

7

دکترعبدالحمیدذکایی

استادیار

استخدام

بیهوشی

-

دانشگاه قلب ایران ،تهران1382

1376

اصفهان

11سال

8

دکترکرباسفروشان

استادیار

پیمانی

بیهوشی

-

-

1377

دانشگاه تهران

8سال

9

دکترپریساگلفام

استادیار

رسمی

بیهوشی

-

-

1378

دانشگاه تهران

7سال

10

دکترمنصورچوبساز

استادیار

پیمانی

بیهوشی

-

-

75- 1373  اراک

دانشگاه اصفهان

14سال

11

دکترمیترایاری

استادیار

پیمانی

بیهوشی

-

-

1383

کرمانشاه

2سال

12

دکترحسین فرزام

استادیار

پیمانی

بیهوشی

-

-

 

دانشگاه شهیدبهشتی تهران

1سال

13

دکترجوادامینی سامان

همکار آموزشی

-

بیهوشی

-

-

 

 

1سال

14

دکترمحمدجوادنادرسپاهی

همکار آموزشی

-

بیهوشی

-

-

 

 

1سال

15

دکترسعیدمحمدی

همکارآموزشی

-

بیهوشی

-

-

 

 

3ماه