برنامه های آموزشی

 نام و نام خانوادگی            

طرح درس         

طرح درس طرح درس طرح درس 
دکتر محمدجواد نادر سپاهی 

 

دکترجواد امینی سامان
 

 دکتر ناصر یگانه

 

 
   
دکتر سعید محمدی
 
     
دکتر پریسا گلفام
 
     


 

کنفرانس اساتید  (3مورد )

-Journal club  (3تا4مورد درماه )

-Case Report  (3تا4مورد درماه)

-Mortality Morbidity (مورتالیتی یک مورد آخرهرماه)

-Book Reading (3تا5مورد درماه)

-Morning Report  ( 10-8 مورد در ماه یکشنبه ها و سه شنبه های همه هفته ها )

-راند ICU(4مورد درماه)

-چارت راند و گراند راند (یک مورد در ماه)

- رانددستیاران سال  بالا با سال پائین (4مورد درماه)

-کنفرانس مشترک گروههای آموزشی(برحسب درخواست سایرگروهها )

-کارگاه CPR درابتدای هر دوره جهت دستیاران سال اول (یک بار)

-آموزش درمانگاهی دستیاران (همه روزهای کاری هفته)