دانشجویان

شامل: دستیاران گروه بیهوشی و استاژرهایی که درنیمسال  اول و دوم تئوری بیهوشی دارند.

 

دستیاران سال اول

1-دکترعلی نقی جهانگیری

2-دکترآزاده بیات

3-دکتر ساحل پورمتین

4- دکترعلی دارابی

5- دکترمحمدنعمتی زاده

6-دکترایرج پیمان

7-دکترحمید تقی پور فرد اردکانی

8-دکترخلیل بختیار زاده

 

دستیاران سال دوم

9- دکترنسرین دلاور دوین

10-دکترعلی تفتیک

11- دکترمحمدکاملی

12-دکترطیبه کازرونی

 

دستیاران سال سوم

13-دکترملیحه خسرو منش

14-دکترفرامرز محمدبیگی

15-دکترافسانه فولادی آذرنمین

16-دکترساراجریر احمدی

 

دستیاران سال چهارم

17-دکترحمیدرضا بختیاری

18-دکتر علیرضا احمدی

19-دکتر مریم مخلوق

20-دکترزهرا جوهری