زیرشاخه ها واحدها

 

 فعالیتها ی آموزشی و پژوهشی گروه قلب در دو بخش صورت می گیرد :

1-     مرکز تحقیقاتی ، آموزشی ، درمانی قلب و عروق امام علی (ع)

2-     مرکز آموزشی ، درمانی امام رضا (ع)