شماره تلفنهای تماس با گروه قلب:                               8360041- 8362022- 8360295

نمابر  :                                                                                    8360043 - 8362022