گروه آموزشی قلب و عروق

مدیرگروه : دکتر رضا حیدری مقدم

CV 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

 پست الکترونیکی
CV Dr Rai 

دکتر علیرضا رای

قلب و عروق(فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی)

دانشیار

دکتری تخصصی

 
ar_ray@kums.ac.ir
CV.DR. salehi 

دکتر ناهید صالحی

قلب و عروق

دانشیار

دکتری تخصصی

 
ns_salehi@kums.ac.ir
cv dr. mostafa bahremand 

دکتر مصطفی بهره مند

فلوشیپ اینترونشنال اکوکاردیولوژی

دانشیار

دکتری تخصصی

dr-bahremand@kums.ac.ir
 
دکتر محمودی 

دکتر سوسن محمودی باوندپوری

قلب و عروق

استادیار

دکتری تخصصی

 
sou_mahmoudib@kums.ac.ir
CV 2018dr Heydari moghdam 

دکتر رضا حیدری مقدم

قلب و عروق(فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی)

استادیار

دکتری تخصصی

re_heydarimoghadam@kums.ac.ir
 
 CV DR NAFISEH MONTAZERI

دکتر نفیسه منتظری

قلب و عروق

استادیار

دکتری تخصصی

 
n.montazeri@kums.ac.ir
CV amiri Poor 

دکتر اسداله امیری پور

قلب و عروق

استادیار

دکتری تخصصی

 
a_amiripour@kums.ac.ir
 

دکتر جواد عظیمی وقار

قلب و عروق(فلوشیپ اکوکاردیوگرافی)

استادیار

دکتری تخصصی

 
j_azimivaghar@kums.ac.ir
 dr.roozbahani
 

دکتر محمد روزبهانی

قلب و عروق

فلوشیپ اینترونشن

استادیار

دکتری تخصصی

 
  دکتر زینب سوهانی  قلب و عروق   استادیار    دکتری تخصصی   
  دکتر اعظم کیانی  قلب و عروق   استادیار  دکتری تخصصی  
  دکتر ایوب صالحی   قلب و عروق  استادیار  دکتری تخصصی   
 
CV dr. Asgari

دکتر نادر عسگری 

قلب و عروق

فلوشیپ EPS

استادیار

فوق تخصص

nader.asgari@kums.ac.ir