کتابهای مرجع و مورد استفاده جهت تدریس درس قلب وعروق کتب مورد استناد وزارت متبوع از جمله : برانوالد ، هاریسون ، سیسیل ، Echocardiography the heart  بوده و در کنار آن از سایر کتب و سایتهای علمی و معتبر جهان نیز استفاده می شود.