زیرشاخه ها واحدها

Ãزیرشاخه ها و واحدها

زیرشاخه ها:

متخصص اطفال 3نفر، 2نفر در بیمارستان امام رضا و معتضدی  ،1نفر دردرمانگاه جامعه نگر

فوق تخصص بیماریهای خون و انکولوژی  1نفر  دربیمارستان امام رضا(ع)

فوق تخصص بیماریهای عفونی                    1 نفر دربیمارستان امام رضا(ع)

فوق تخصص بیماریهای گوارش                   1 نفر دربیمارستان امام رضا(ع)           

فوق تخصص بیماریهای کلیوی                   2 نفر دربیمارستان امام رضا(ع)

فوق تخصص نوزادان                    2نفر دربیمارستان امام رضا(ع) 

 

1-بخش اطفال1 :

Ãخون و انکولوژی کودکان

Ãداخلی کودکان

Ãگوارش کودکان

PICUÃ

 

 

2-بخش اطفال2:

Ãکلیه کودکان

Ãعفونی کودکان

 

3-بخش نوزادان :  

Ã(NICU ،SCN ،ایکتر)

4-اورژانس اطفال (اتاق معاینه اطفال-اورژانس تحت نظر)

5-بخش آندوسکوپی  اطفال:

6-درمانگاه تخصصی :

Ãداخلی کودکان

7-درمانگاه فوق تخصصی:

Ãگوارش کودکان

Ãخون کودکان

Ãعفونی کودکان

Ãکلیه کودکان

Ãنوزادان