امتحانات و نتایج

à امتحانات ونتایج

  

à دستیاری

1-دومرحله کتبی

2- دومرحله OSCE

3-ارزیابی درون بخشی (و امتحان mini clinical exam Meni cex )

Ãکارورزان :           

1-کتبی

2-شفاهی

3-ارزیابی درون بخشی

Ãکارآموزان :           

1-OSCE

2-شفاهی

3-ارزیابی درون بخشی

 

 

 

کارورزان :امتحان پایان دوره (14/4/88)،(15/7/88)،(15/10/88)

کارآموزان:امتحان پایان دوره (13/3/88)،14/6/88)،(14/9/88)،(12/12/88)

برگزاری آزمون ارتقاء دستیاران: 18/4/88

 

 

× تاریخ امتحانات درسال 88:

 

Ãامتحانات شامل: