دانشجویان

à دانشجویان

شامل: دستیاران تخصصی –دستیاران فوق تخصصی-کارورزان –کارآموزان                    

 

à (دستیاران سال اول کودکان)

1-آقای دکترمحمدقادری

2-آقای دکترامیر حسین ضیایی بیگدلی

3-خانم دکترفروغ هاشمی

4-خانم دکترشکوفه احمدی پور

 

à (دستیاران سال دوم کودکان)

1-آقای دکترجبارعلی صفایی

2-آقای دکتر سیدامیرمسعودبرقعی

3-خانم دکترلیلا مرادی فر

 

à (دستیاران سال سوم کودکان)

1-آقای دکتر هادی محسن پور

2-آقای دکترمحمدرضا عبدالصالحی

3-آقای دکترامیرمسعود عبداله زاده

4-خانم دکترسودابه مرادی

5-آقای دکترمحمدمعنوی شاد

 

à (دستیاران فوق تخصصی)

1-خانم دکترپریسا عموری

2-آقای دکترعلی رضا اسکندری فر

 

Ãتعداد کارورزان :متوسط 15نفر

Ãتعدادکارآموزان: 12نفر