زیرشاخه ها واحدها

1-واحد تخصصی پوست و جذام درمانگاه حاج دائی

  

2-واحد تخصصی پوست درعرصه پزشکی جامعه نگر واقع دردرمانگاه ثامن الائمه