امتحانات و نتایج

 

 درپایان هر ماه  از کارورزان و کارآموزان بصورت مجزا ارزشیابی بعمل می آید ارزشیابی شامل امتحانات شفاهی-کتبی و Presentation Case می باشد.