گروه آموزشی پوست

مدیرگروه : دکتر حسین کاووسی

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

 پست الکترونیکی

دکتر علی ابراهیمی

پوست

دانشیار

دکتری تخصصی

aebrahimi@kums.ac.ir
 

دکتر حسین کاووسی

پوست

دانشیار

دکتری تخصصی

hkawosi@kums.ac.ir
 

دکتر الیاس سلیمی

پوست

استادیار

دکتری تخصصی

 
e.salimi@kums.ac.ir

دکتر فریبا نجفی

پوست و مو

استادیار

دکتری تخصصی

 
fa_najafi@kums.ac.ir