اطلاعات عمومی

 

  

 

اطلاعات مربوط به گروه پوستاطلاعات مربوط به گروه پوست

اعضای هیئت علمی گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در درمانگاه تخصصی پوست            حاج دائی و عرصه پزشکی جامعه نگر فعالیت آموزشی پژوهشی و درمانی دارند.

درمانگاه حاج دائی یکی از قدیمی ترین درمانگاههای پوست ایران می باشد که درحدود چهل سال قبل بنیانگذاری شده است .این درمانگاه درمرکز شهرکرمانشاه واقع شده و شامل بخش تخصصی پوست وجذام، لیزر درمانی واحدهای بهداشت محیط، بهداشت خانواده ،بخش هاری ،دندانپزشکی ،واکسیناسیون و بهداشت مادران می باشد.