پیام مدیر گروه

 

بیماریهای پوست درصد مهمی از مراجعین به درمانگاهها را تشکیل می دهند .تقریباً هیچ فردی را نمی توان یافت که حداقل یک یاچندعلامت یا شکایت پوستی نداشته باشد.پوست بزرگترین ارگان بدن ازنظر وزن و اندازه است .توجه روز افزون افراد جامعه  به زیبائی وآراستگی ظاهری باعث گردیده است که مراجعین دریافت خدمات زیبائی افزایش چشمگیری داشته باشند .مرکز بهداشتی درمانی حاج دائی از سالهای بسیار دور خدمات پوست وزیبائی را به چندین استان غرب کشور و اخیراً کشور همسایه عراق ارائه نموده است و این مهم همچنان ادامه دارد پوست را میتوان دریچه ای به درون وجود دانست که از این منظر بسیاری از بیماریها را می توان مورد بررسی قرار داد .امید است که علم درماتولوژی بتواند در راستای روشن نمودن زوایای تاریک بیماریها ی مختلف گامهای سریعتر وبلندتری بردارد .

 

دکترتحریری

مدیرگروه پوست