دانشجویان

 

  شامل:کارآموزان و کارورزان درقالب گروههای آموزشی بمدت یکماه در بخش حضور می یابند.