گروه آموزشی گوش حلق و بینی

مدیرگروه : دکتر منوچهر عواطف فاضلی

CV

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

پست الکترونیکی 

دکتر نسترن عیوضی

گوش حلق و بینی

استادیار

دکتری تخصصی

n_eivazi@kums.ac.ir
 
خسرو ایرانفر

دکتر خسرو ایرانفر

گوش حلق و بینی

استادیار

دکتری تخصصی

 
k.iranfar@kums.ac.ir

دکتر مریم اعتمادی

گوش حلق و بینی

استادیار

دکتری تخصصی

m.etemadi@kums.ac.ir
 

دکتر نیکزاد فرشچیان

گوش حلق و بینی

استادیار

دکتری تخصصی

 
n.farshchian@kums.ac.ir

دکتر سمیره فرشچی

گوش حلق و بینی

استادیار

دکتری تخصصی

 
s_farshchi@kums.ac.ir

دکتر سهراب ربیعی

گوش حلق و بینی

دانشیار

دکتری تخصصی

srabiei@kums.ac.ir
 
 

دکتر امراله دهقانی

 

گوش حلق و بینی  استادیار  دکتری تخصصی  

دکتر منوچهر عواطف فاضلی

گوش حلق و بینی

استادیار

دکتری تخصصی