تماس با ما

تماس با ما:       

ایمیل مسئول واحد

دکتر ناصر یگانه

nyeganeh@KUMS .ac.ir

شماره تلفن تماس

داخلی 2654-4276309 0831

  

دکتر علی طاهری نیا

 

Taherinea@Yahoo.com

 

دکتر سیدعلی حسینی

 

Ali has 1358@yahoo.com

 

دکتر هادی قره باغی

 

h.ghare baghi  @ gmail.com