طرح درس گروه آموزشی طب اورژانس 

 نام و نام خانوادگی            

طرح درس1         

طرح درس 2 طرح درس3 طرح درس 4
دکترمحمدرضا رضایی

کارآموزی طب اورژانس


 

 

دکتر 

 دکتر        
 دکتر