تسهیلات و خدمات

آموزش bedsige بیماریهای اورژانس

آموزش مدیریت راه هوایی

آموزش تعبیه مسیرهای وریدی

آموزش CPR (احیاء قلب و ریه)

مشارکت در مدیریت اورژانس

نظارت بر حیطه بندی و تریاژ

آموزش پرسنل اورژانس

آموزش استفاده از تجهیزاتی مانند دفیبریلاتور و مونیتورینگ