تاریخچه گروه طب اورژانس 96-95تاریخچه گروه طب اورژانس 96-95

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 1356 شروع به کار کرد و از سال 1387 مبادرت به استفاده از متخصصین طب اورژانس نمود. ارزیابی انجام شده در این دوره اولین دوره ارزیابی درونی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشد که با هدف دستیابی به مفهوم گسترده تری از رشد حرفه ای گروه انجام گرفته تا با استفاده از این فرآیند نظام دار میزان تحقق اهداف مورد نظر تعیین گردد. ارزیابی درونی گروه مبتنی بر هدف بوده  و در عرض یکسال انجام گرفته که از شهریور 1389 با تشکیل کمیته ارزیابی درونی آغاز گردیده و در شهریور 1390 به پایان رسیده است اجرای این طرح بر اساس جدول زمانبندی بوده و مراحل مختلف آن نیز قبل از این گزارش داده شده است. مراحل مختلف ارزیابی انجام شده در این گروه به ترتیب شامل مراحل زیر بود.

شناخت عوامل مورد ارزیابی تعیین ملاکهای مورد ارزیابی تعیین استاندارد برای هر کدام از ملاکها تکمیل چک لیست تجزیه و تحلیل اطلاعات ثبت مشکلات و نارساییها تغییر برخی استانداردها بررسی میزان تحقق هداف ارزش گذاری ثبت مجدد مشکلات و نارسایی ها ارایه پیشنهادات تهیه گزارش اولیه گزارش نهایی

 

عکس گروه عکس پرسنل گروه

طب اورژانس1
طب اورژانس3
طب اورژانس2
طب اورژانس4