پیام مدیر گروه

باتوجه به سابقه طب، رشته طب اورژانس نوپا و جوان محسوب می شود نیاز به وجود چنین رشته ای زمانی احساس شد که بیماران حادثه دیده یا در معرض خطر نیازمند بررسی توسط چندین متخصص پزشکی می بودند. متخصصین طب اورژانس اولین خط درمانی در اورژانس های بیمارستان می باشند که با بررسی همه جانبه بیماران به کل وجود بیمار بعنوان یک مجموعه واحد می نگرند.

علیرغم اینکه این رشته بمدت چندین سال است که در ایران  و چندین دهه است که درجهان در خدمت رسانی به بیماران فعال است اما متاسفانه تاکنون نقش و جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده است.

با تخصصی شدن هرچه بیشتر طب رشته های مختلف پزشکی جزئی نگری بیشتری پیدا کرده و بعضاً از کل بیمار غفلت می نمایند. درچنین شرایطی حضور پزشکی که توجه عمده خود را معطوف کل سیستم های بیمار بنماید بیش از پیش احساس می شود . متخصصین این رشته می توانند چنین نقشی را بخوبی ایفاد نمایند.

 

Bپیام مدیرگروه:

 

 باتوجه به سابقه طب، رشته طب اورژانس نوپا و جوان محسوب می شود نیاز به وجود چنین رشته ای زمانی احساس شد که بیماران حادثه دیده یا در معرض خطر نیازمند بررسی توسط چندین متخصص پزشکی می بودند. متخصصین طب اورژانس اولین خط درمانی در اورژانس های بیمارستان می باشند که با بررسی همه جانبه بیماران به کل وجود بیمار بعنوان یک مجموعه واحد می نگرند.

علیرغم اینکه این رشته بمدت چندین سال است که در ایران  و چندین دهه است که درجهان در خدمت رسانی به بیماران فعال است اما متاسفانه تاکنون نقش و جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده است.

با تخصصی شدن هرچه بیشتر طب رشته های مختلف پزشکی جزئی نگری بیشتری پیدا کرده و بعضاً از کل بیمار غفلت می نمایند. درچنین شرایطی حضور پزشکی که توجه عمده خود را معطوف کل سیستم های بیمار بنماید بیش از پیش احساس می شود . متخصصین این رشته می توانند چنین نقشی را بخوبی ایفاد نمایند.